Към съдържанието

Отчет за реализираните дейности

Изпълнението на Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията за потенциални местни инициативни групи на територията на Община Стамболийски”, чиято основна цел е да засили участието и организирането на местната общност в процесите на развитието  на общината преминава през три етапа: етап на подготовка, етап на изпълнение и етап на промоция. Стартирането на проекта започна с изпълнението на първи етап подготовка, а избраните дейности подпомагат изпълнението на целите на проекта и под-мярка 431-2 от ПРСР

 3.2.1.  Дейност 1 – Проучване и разработване на анализи на социалноикономическите, демографските, културните, екологичните и други проблеми на общината за целите на подготовката на стратегията за местно развитие. Изграждане на база данни.

Период на изпълнение според подписания Договор – юни –август 2009г.

Осъществяването на Дейност 1 включва изпълнението на 6 конкретни задачи, от времевия график за изпълнение на дейностите по проекта:

Задача 1: Проучване и анализ на територията на общината, обработваемата земя, ливади, пасища, водни площи, гори и други терени – качество, моментно състояние, потенциал, възможности за изпълнение.

Задача 2: Проучване и анализ на производството на селскостопанска продукция в растениевъдството и животновъдството. Състояние на материалната база, техническа съоръженост, техническо равнище, степен на конкурентоспособност, изводи и препоръки за решаване на проблемите.

По задачи 1 и 2 бяха събрани данни от  стратегически документи на община Стамболийски, от НСИ и бе получен доклад от ОбСЗГ – Стамболийски. Със съдействието на експерти бе направен обширен анализ на земеделието, селскостопанската продукция и производството на земеделски продукти. Този анализ дава информация за ситуацията на селското стопанство в общината, прави изводи и дава препоръки за по-успешно и устойчиво развитие.

 Задача 3: Анализ на производството на неземеделска продукция. Този анализ трябва да включи цялото разнообразие на производството като се включат всички фирми произвеждащи стоки и услуги за населението и се направят препоръки за подпомагането им, за да достигнат те европейските стандарти в производството.

За целта екипа на проекта, външни експерти, представители на стопански отдел в община Стамболийски, представители на бизнеса и кметовете на населените места представиха състоянието на бизнеса. Изготвен бе подробен анализ със съответните препоръки.

Задача 4: Проучване и анализ на човешките ресурси в общината. Тенденции в демографските процеси. Визия за развитие и формиране на нови социално- демографски характеристики.

Екипът на проекта, зам. кметът на общината и представители на отдел „ГРАО” събраха нужната информация. Изготвен бе подробен анализ от външни експерти.

Задача 5: Проучване и анализ на екологичните характеристики на общината – визия за промяна. Мерки за поддържане на екологичното равновесие.

Един от основните проблеми на общината е екологията. В тази връзка са предприети редица стъпки за решаването им. За периода 2008 – 2013 г. общинската управа на Стамболийски е изготвила и приела две програми: „Програма за опазване на околната среда на територията на Община Стамболийски за периода 2008 – 2013 г.” и „Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стамболийски за периода 2008 – 2013 г.”. В началото на 2010 г. бе приета и „Програма за опазване на биоразнообразието в Община Стамболийски за периода 2010 – 2013 г.” По задачата е изготвен анализ от външни експерти.

Задача 6: Проучване и анализ на културно – историческото наследство, битовите и културните традиции на населението на общината – връзки с миналото и визия за развитие в новите реалности.

Бе осъществен контакт с всички културни организации – 5-те читалища на територията на община Стамболийски и бе събрана и обработена нужната информация. Изготвен е подборен анализ от външни експерти.

В изпълнението на Дейност 1 взеха участие както експертите по проекта, представители на общината, бизнеса, партньори, екипа по неговото управление, така също и външен експерт. Избраният външен изпълнител взе участие при осъществяването на проучванията, обобщаването на събраната информация и изготвянето на  съкратен анализ на социално – икономическите, демографските, културните и екологичните проблеми с изводи и препоръки за разработването на стратегията за местно развитие.

Резултати: Осъществено проучване на социалноикономическите, демографските, културните и екологичните проблеми на общината. Изградена база данни за ситуацията и нуждите в Стамболийски. В резултат на направените проучвания и събраната информация бяха направени анализи на ситуацията в община Стамболийски. В тези анализи са посочени силните и слабите страни, възможностите за успешно развитие и недостатъците. Препоръки и цели, които могат да бъдат осъществени залягайки в Стратегията за местно развитие.

3.2.2. Дейност 2 – Организиране на обучение, придобиване  на  умения  за  състава / екипа, ангажиран в подготовката на  стратегията  за  развитие  на  общината.

Задача 1: Съставяне на поименен списък на специалистите и експертите, които ще разработват анализите.

 През отчетния период започна изпълнението на Дейност 2 от проекта „Организиране на обучение, придобиване на умения за състава/екипа на проекта, ангажиран в подготовката на стратегията за развитие на общината”.

Съгласно заповед № 191/24.06.2009 г. на кмета на Община Стамболийски, бе назначен екип за управление изпълнението на дейностите по проекта в състав: координатор – Стефан Абаджиев и технически асистент – Емилия Шушарова, експертът първа, втора и трета грепа – Ивайло Загарьов – експерт по СМР, Ема Енева – експерт обучения, Борислав Павлов – специалист, избран да анализира събраната информация и да направи необходимите изводи, както и партньорите по проекта. В събирането на информация и изготвянето на базата данни голяма роля имат:

Росица Джамбазова – външен експерт

Едита Дифова – консултант

Кръстина Мандова – консултант

Мира Дикова – консултант

Руско Русев – Директор на стопанска дирекция при Община Стамболийски

      инж.Любка Маджарова – Зам. кмет на община Стамболийски

     Таня Костова – гл.счетоводител на община Стамболийски

     Ангел Личев – Директор на ОСЗГ – Стамболийски

    Жанета Иванова – Секретар на НЧ”Никола Вапцаров” – Стамболийски

    Наум Нихтянов – общински съветник

    Даниела Станиславова Кръстева – експерт – стопански дейности и екология –     община Стамболийски

   Васил Толчев – младежко НПО

   Здравка Уайлдгуус – НЧ”Л.Каравелов” – Куртово Конаре

   Бюро по труда – Клон Стамболийски – служители

   Отдел ГРАО към Община Стамболийски

   Данъчна дирекция – Стамболийски

   Кметовете на останалите населени места в Община Стамболийски:

  • Тодор Атанасов – с. Ново село
  • Иван Пиринов – с. Куртово Конаре
  • Марин Русков – с. Йоаким Груево
  • Симеон Димитров – с. Триводици

Задача 2: Провеждане на работна среща с експертите за организацията на проучвателната дейност, методите на анализ и др.

През периода юни, юли 2009 г. бяха проведени 3 срещи.

Задача 3: Съставяне на график за организацията на проучвателната дейност.

През първите два месеца, екипът включен в изпълнението на проекта предприе действия за подготовка на дейностите по изпълнение на проекта: – етап на подготовка.

На 26.06.2009г. бе проведена среща при кмета на общината за представяне на екипа, експертите за оказване на методическа помощ и партньорите.

 • Разпределени бяха ангажиментите и задълженията на всеки член на екипа: координатор на проекта, технически сътрудник, счетоводител, експерти и партньори;
 • Подробно бе обсъден подписаният с Министерство на земеделието и храните и Държавния фонд „Земеделие” договор и заложените в него задължения на водещата организация;
 • Определяне на срокът за събиране на информацията свързана с проучване и анализи на социалноикономическите, демографските, екологичните, културните и други характеристики на територията;

График за организацията на проучвателната дейност:

Дата

Проучване

Отговорник

До 15 юли Селско стопанство и бизнес Екип по проекта
До 15 юли Околна среда и културно наследство Екип на проекта
До 15 юли Човешки ресурси в общината Екип на проекта

Забележка: Екипът на проекта установява контакт и изисква нужната информация от съответните институции

Задача 4: Съставяне на график за приемане на разработените анализи.

-До 30.07.2009г. да се разработят  6 анализа от външен експерт със съдействието на експертите по проекта.

Анализите бяха разработени и предадени в срок.

Задача 5: Разработване на първи вариант на стратегията за развитие на община Стамболийски.

Бе изготвен профил на община Стамболийски.

Задача 6: Консултация с минимум двама външни експерти по подготовката на стратегията.

Екипът по проекта бе консултиран с трима експерти:  Едита Дифова, Цветанка Найденова и Росица Джамбазова.

Задача 7: Обсъждане работните варианти на стратегията за развитие на община Стамболийски със заинтересованите страни.

Многократно бяха правени срещи за представяне на идеи за СМР, а публичното обсъждане се проведе на 28.04.2010 г. в гр. Стамболийски. В срещата взеха участие представители на местната власт, бизнеса, неправителствени организации, неформални лидери, жените и различните етноси.

Пред присъстващите, координаторът на проекта – Стефан Абаджиев, представи проекта  и  Стратегията за местно развитие. Раздадени бяха и информационни брошури.

Задача 8: Внасяне на окончателният вариант на стратегията за развитие на общината в Общинския съвет Стамболийски за утвърждаване.

На 26.05.2010 г. бе внесен окончателния вариант на Стратегията за местно развитие за обсъждане в Общинския съвет. Беше единодушно приета така изготвената Стратегия със заложените в нея приоритети и цели, които ще допринесат за развитието на Общината и благополучието на нейното население. СМР е одобрена с Решение  на ОбС – Стамболийски.

Във връзка със задача 7 и задача 8 бяха направени промени в графика на дейностите, които не водят да промяна на срока за приключване на проекта. За тези две задачи ни беше необходимо повече време, тъй като знаехме за промените, които предстоят в Наредбата по изготвянето на Стратегията. Впоследствие излезе Наредба 23 от 18.12.2009г., която  претърпя няколко промени. Поради тази причина оставихме във времето общественото обсъждане на изготвената Стратегия и приемането от Общинския съвет на нейният окончателен вариант. Освен това бе необходимо по-широко проучване и обсъждане със заинтересованите страни.

 

Задача 9: Организиране на обучение на състава за изготвяне на Стратегията за развитие на Община Стамболийски.

На 11.09.2009г. бе проведено обучение за придобиване на умения за разработване на Стратегията за местно развитие. В обучението взеха участие представители на основния екип, на партньорите от НПО и Земеделските производители, на бизнеса и неформални лидери.

В резултат от Дейност 2 е организирано обучение за придобиване на умения на 4 специалисти от екипа, ангажиран в подготовката на Стратегията за развитие на общината. На това обучение присъстваха общо 10 човека – ТЕ, експертите по проекта и някои местни експерти.Проведена е първа среща и формирана разширена работна група от 15 човека за разработване на Стратегията.

3.2.3. Дейност 3– обучение на местни лидери за подхода ЛИДЕР

Изпълнението на дейността е възложена на външен изпълнител. За целта е 01.09.2009г. бе сключен договор с фирма „Кри-Консулт”ЕООД, която да организира учебните семинари и да изготви учебните материали. Самите обучения бяха проведени от г-жа Ема Енева в качеството й на експерт  обучения по под-мярка 431-2 от Ос 4: “ЛИДЕР” на ПРСР.

Задача 1: Избор от страна на екипа на поне 10  лидери на местни социално – икономически организации, които да бъдат обучени.

Поради голямото желание на населението на Общината и проявеният голям интерес бяха обучени 23 местни лидери представители на различни социално – икономически организации.

Задача 2: Изготвяне на подходяща програма и теми за предвидените 5 семинара относно подхода ЛИДЕР.

Екипът по проекта възложи на експерта по обучение да изготви програма и подходящи теми. Ема Енева изготви необходимата обучителна програма.

Задача 3: Консултация с минимум двама външни експерти по подготовката на програмата, темите и графикът на семинарите.

Участие при съставянето на темите и графикът за обучение указаха консултант – експертите Едита Дифова и Росица Джамбазова.

Задача 4: Избор на подходящи лектори за подхода ЛИДЕР- за лектор на обученията се доверихме на уменията на Ема Енева – експерт обучения.

Задача 5: Провеждане на пет семинара за обучение на местните лидери за подхода

 ЛИДЕР.

Поради запълнен график на експерта по обученията  и ползване на отпуск по майчинство – семинарите се проведоха на следните дати: 11.09.2009г., 16.10.2009г., 12.01.2010г., 16.03.2010г. и 26.03.2010г. Проведено бе и едно обучение , извън плануваните 5 – на 16.04.2010г. – за Техническия екип по проекта, УС на МИГ и Контролния съвет на МИГ.

Задача 6: Проучване относно резултатите от проведените семинари и изводи за евентуални подобрения в подхода и програмата.

След всеки семинар се правят анкети сред участниците. В резултат на направените анализи стана ясно, че местните лидери оценяват положително участието в проекта по под-мярка 431-2 и смятат, че ще има полза за заинтересованите страни в бъдеще. Всички присъстващи дават висока оценка за работата на експерта по обученията.

 Поради отпуск по майчинство на експерта по обучение г-жа Ема Енева се наложи промяна на графика за изпълнение на задача 5 и задача 6 без това да оказва влияние върху крайния срок за изпълнение на проекта. Промените бяха отбелязани в писмо до МЗХ с входящ номер 431-2-03-54/16.04.2010г.

3.2.4.  Дейност 4: Учебни посещения за представители на потенциалната местна инициативна група или за представители на МИГ от други членки на ЕС за придобиване на практически знания за това как се разработва и прилага стратегията за местно развитие.

Задача 1: Проучване и подбор на подходящи представители на МИГ от минимум 3 страни-членки на ЕС.

За целта бяха проучени  Местни инициативни групи от Белгия, Испания, Португалия и Гърция. МИГ от тези страни  и реализирани техни проекти предизвикаха интереса на заинтересованите страни от община Стамболийски на информационна среща, проведена на 20.01.2010г. По решение на екипа бяха изпратени писма за евентуално сътрудничество по изработване на СМР.

Задача 2: Планиране и график на предвидените посещения.

Посещението на чуждестранен МИГ бе планувано за месец април 2010г.

По-ранното организиране не бе възможно поради липса на средства и наложен запор на сметките на община Стамболийски.

За подготовка на тази дейност бе избрана външна фирма Консорциум „Фондация за организационно съвършенство” – ДЗЗД с договор от 11.01.2010г., която да организира пътуванията, да осъществи контактите с представителите на чуждите МИГ, да извърши преводаческите услуги от гръцки език.

Задача 3: Съгласуване на графика с избраните чуждестранни представители на МИГ.

Екипът на проекта получи покана от гръцкия МИГ – PIERIKI ANAPTIXIAKI  S.A.-O.L.A. – за дните 21-22.04.2010г.  

Задача 4: Провеждане на учебни посещения за предаване на практически знания за разработване и прилагане на стратегията за местно  развитие.

Учебното посещение бе проведено в периода 20-23.04.2010г. В него участваха Емилия Шушарова – технически асистент на проекта, Здравка Уайлдгуус – член на Управителния съвет на МИГ Стамболийски и Цветанка Найденова – външен експерт по подготовка на СМР.

Задача 5: Сравнения между представените от чудестранните представители на МИГ стратегии за местно развитие и работния вариант на стратегията за местно развитие на община Стамболийски.

СМР на Пиерия включва 13 общини с население под 100 000 жители. Започват работа от 1991 г. Първоначалният екип се състои от 14 човека, които имат задачата да активизират местните общности. Целта е да се създаде по-добра връзка между местната власт, бизнеса и НПО за развитие на територията. Първият етап на СМР е през 1992-1996г. и СМР е получила финансиране в размер на 4 402 054 евро. Подкрепени са първите проекти, които стимулират хората за участие. Вторият етап на финансиране е за периода 1996-2000г. – по ЛидерІІ. Финансирането на СМР е на стойност 5 669186, 22 евро. На този етап значително се подобрява обликът на населените места. Финансират се проекти в областта на селското стопанство, туризма, ресторантьорския бизнес, културата. В края на периода по Лидер ІІ са открити 232 нови работни места.

       В периода 2000-2006г. се работи по Лидер + и финансова помощ над 18 000 000 евро. Работи се за създаване на цялостна концепция за района и за създаване на общ продукт. Построени са 11 хотела, 5 ресторанта, финансирани са 2 земеделски проекта, 2 бизнес обекта, издадени са 4 сертификата, финансирани са две общини и различни проекти на НПО сектора – предимно фестивали. Създаден е един клъстер за селски туризъм. Благодарение на клъстера се правят изложения, различни обучения за подобряване на качеството, подобрена е енергийната ефективност на различни сгради.

Реализирани са проекти, свързани с околната среда, чрез които са облагородени делтите на реките, почистени са плажните зони, създадени са еко-пътеки, наблюдателници за птици – по Натура 2000 и др.

 Привлечени са средства и по различни други програми, създадени са добри комуникации, офис, привлечени са различни специалисти за оценка на подадените проекти – инженери, архитекти и др. Силна е подкрепата и от страна на местните кметове и обл. управител.

Предоставена бе и информация за критериите и оценяването на подадените проекти. Проектите се оценяват най-вече по 3 критерия:

–         Пълен комплект документи

–         Качество на бизнес-план

–         Качество на идеята

 Проектите се оценяват по точкова система, като бонуси се дават на : жени, земеделски производители, наличие на начален капитал, практически умения за работата. Общините могат да получат до 15 % от финансите за СМР. При оценяването на проектите се следи също и за:

-Пестене на енергия

-Качество на строежите

-Качество на предлаганите услуги

Най-много точки се дават за разкриването на нови работни места и най-важното е да се каже:”Аз започвам работа тук!” – т.е., че кандидатът има намерение да живее и работи  на територията и че след 5 години също ще е там.

Всеки екип по оценка на проектите включва:икономист, инженер, механик, агроном, счетоводител и др.

Мониторингът също е много сериозен – във всеки момент може да се прави проверка и да се установи какво се върши.

В сравнение със СМР на гръцкия МИГ от област Пиерия, СМР на община Стамболийски залага повече на развитието и стимулирането на селското стопанство, изхождайки от поминъка и даденостите на територията. Гръцките колеги са започнали да работят преди 18 години и са постигнали значителен напредък, но в началния етап са имали подобни затруднения като нас          – трудно убеждаване на заинтересованите страни, недоверие от страна на земеделските производители, полагане на много усилия за убеждаване към предприемачество.

На първоначалния етап, колегите са получили основна подкрепа от местната власт – кметове на населени места. Те основно са предлагали идеите за финансова подкрепа. При нас е създадено публично-частно партньорство с активното участие и на неправителствения сектор, който е инициатор на много от идеите, заложени в СМР.

Задача 6: Изводи за подобрение на плана на работа за разработване на стратегията за местно развитие на община Стамболийски.

– Не всеки етап е необходима прозрачност в работата;

– Хората непрекъснато трябва да се окуражават и насърчават за участие;

– Много е важно да няма конфликт на интереси при кандидатстването с проекти;

– Заинтересованите страни на всеки етап от работата трябва да се обучават;

– Да се подберат добри специалисти за оценка на проектните предложения;

– Да се разработят точни и ясни критерии за оценка на проектите;

– Да се изхожда от даденостите и нуждите на територията при разработването на СМР;

– Да се гледа на защитените територии, попадащи в Натура 2000 като на богатство и да се работи за опазване на околната среда;

– Да се привличат за участие с проектни идеи повече жени и млади хора;

– Да се дава публичност на случващото се;

– Да вярваме в собствените си сили и възможности;

– Да се работи за създаване на обединения – браншови, клъстери;

– Да се работи за създаването на един общ продукт, рекламиращ района ни.

3.2.5. Дейност 5: Създаване на работна група и организиране на информационни събития за окуражаване на активното участие на населението в процеса за развитие на общината.

Задача 1: Съставяне на поименен списък на специалистите и експертите, които ще са част от работната група.

Създадена е работна група, която да участва при осъществяването на информационните събитие. В нея влизат екипа по проекта, партньори, някои външни експерти, които да консултират екипа – Ивайло Загарьов, Нели Благоева, Едита Дифова. За организирането на самите мероприятия бе ангажирана външна фирма СД „Минерва” с договор от 03.11.2009г. Фирмата осъществи организация на мероприятията, изготвяне на учебните материали и др.

Задача 2: Проучване на опита на МИГ от други страни – членки на ЕС.

По време на информационните работни срещи експерт Нели Благоева представи добри практики от Белгия, Испания, Финландия, Португалия. Своя опит сподели и техническия асистент по проекта – Емилия Шушарова, представяйки добри практики от Чехия – район Шумава и Гърция- ном Александруполис. Експерт Ема Енева също представи добри практики на чужди МИГ-ове.

Задача 3: Провеждане на първа работна среща за набиране на предложения и варианти за организиране на информационни събития за окуражаване на активното участие на населението в процеса за развитие на общината.

В резултат на проведената работна среща във връзка с предстоящите информационни събития бе съставен Комуникационен план.

Задача 4: Съставяне на конкретна програма и график на предвидените информационни събития.

Дата

Място

Час

Отговорник

30.11. 2009 г. НЧ”Л.Каравелов”  Куртово Конаре 13 ч. Екип на проекта
17.12.2009г. НЧ”Л.Каравелов”  Куртово Конаре 13 ч. Екип на проекта

Задача 5: Разпространение на програмата и графика на предвидените информационни събития с цел осигуряване на максимална достъпност и съпричастност на населението на община Стамболийски

Програмата бе обявена на всички публични места за разгласа в петте населени места в общината и в частния сайт на община Стамболийски. Бяха изпратени и електронни съобщения на местните лидери и представители на заинтересованите страни.

Задача 6: Провеждане на предвидени информационни събития.

Планираните информационни събития бяха осъществени на 30.11.2009г. и 17.12.2009г. в читалището в с. Куртово Конаре.

3.2.6. Дейност 6: Разпространение на информация, провеждане на семинари за информиране на населението на общината за предстоящата покана за избор на МИГ по подхода ЛИДЕР от ПРСР и за дискутиране и популяризиране на предложената стратегия за развитие на общината.

 Изпълнението на задачите по тази дейност бяха възложени на външната фирма „Бийч Енерджи”ООД  , с която бе сключен договор на 01.12.2009г.

Задача 1: Провеждане на работна среща за избор на подходящи начини и стратегия за информиране на населението на община Стамболийски за предстоящата покана за избор на МИГ по подхода ЛИДЕР.

В резултат на срещата, която бе проведена между членовете на екипа, кмета на общината и партньорите се стигна до решението да бъдат проведени множество информационни семинари, на които специалисти по ПРСР да разяснят на жителите за предимствата, целите и очакваните резултати от организацията на МИГ в Общината. Същевременно се провеждаха и консултации за СМР.

Задача 2: Изготвяне на план-график за информиране на населението.

В резултат на проведената работна среща бе съставен план-график за провеждане на информационни мероприятия, който бе разпространен в петте населени места. Поради големия интерес от страна на заинтересованите страни, подобни информационни срещи се организираха и през месец февруари, освен предвидените в проекта срещи и информационни семинари.

Задача 3: Провеждане на предвидените мероприятия за информиране на населението за предстоящата покана за избор на МИГ.

На 01.12.2009г. бе проведен информационен семинар, за който бяха ангажирани специалисти, които да представят условията, реда и начина на кандидатстване на местния МИГ. Бяха изготвени учебни материали и пособия, които да онагледяват събитието.

Задача 4: Представяне на работен вариант на стратегия за развитие на общината.

В края на м. януари бе представен работен вариант с избисрени приоритети за СМР.

Задача 5: Предоставяне на възможности за дискутиране и популяризиране на предложената стратегия за развитие на общината, чрез публикуване на електронна поща, пощенска кутия и срещи с представители на екипа, участващи в разработване на стратегията.

Проведени бяха допълнителни информационни събития, включени в графика – допълнение.

Задача 6: Оценка на получените мнения и резултати от дискусиите

Със съдействието на експертите Ивайло Загарьов и Нели Благоева  бе направена оценка, която бе включена и протоколите от проведените информационни събития.

Задача 7: Включване на всички одобрени предложения в стратегията за развитие на общината.

Предложенията са включени в СМР. Представена бе и презентация с визията, приоритетие, целите и мерките.

Задача 8: Изготвяне на окончателен вариант на стратегията за развитие на община Стамболийски.

Окончателният вариант на СМР бе  обсъден публично на 28.04.2010г. в залата на ОбС Стамболийски

Задача 9: Представяне и публикуване на окончателен вариант на стратегия за развитие на община Стамболийски.

Освен публичното обсъждане, СМР бе приета и на сесия на ОбС на 26.05.2010г., на която присъстваха и представители на заинтересованите страни, има и публикация в частния сайт на община Стамболийски.

Задача 10: Регистрация на НПО, сформирана на базата на публично – частното партньорство.

На 13.04.2010г. бе учредено НПО в Община Стамболийски, в състава на което влизат представители на местната власт, бизнеса, младежки сдружения и гражданския сектор. С пълно единодушие бе приет Устава на НПО и бе съставен Управителен съвет, който се състои от седем местни лидери, от които двама представители на местната власт и Контролен съвет, който се състои от трима члена. Приет бе и правилник ва вътрешния ред на сдружението.

По-късно бе избран и оперативен екип, който се състои от изпълнителен директор, експерт, технически асистент и счетоводител – с длъжностни характеристики и подписани споразумения за бъдеща работа.

Самата регистрация на МИГ Стамболийски в Окръжен съд Пловдив бе на 11.05.2010г., като веднага след това бе изпратено заявление и документи за регистрация в публичния регистър на НПО – в Министерство на правосъдието.

3.2.7. Дейност 7: Разработване и издаване на информационни материали необходими за подотовката и публичността на подготвения проект за стратегия за развитие на общината.

За осъществяването на Дейност 7 и заложените в нея задачи бе сключен договор на 01.02.2010г. с фирма СД „Минерва”, която да осъществи визуализацията на проекта.

Задача 1: Работна среща за избор на видовете информационни материали, подходящи за популяризирането на стратегията за развитие на Община Стамболийски.

Задача 2: Изготвяне на детайлен списък на избраните информационни материали.

1.В резултат на проведената работна среща бяха избрани следните информационни материали:

  • Съобщения за стартиране и цели на проекта в печатни издания (всекидневник и седмичник);
  •  Брошура, отразяваща целите на подхода ЛИДЕР очакваните резултати за обществото;
  • Брошура – резюме на СМР на община Стамболийски;
  • Интервю в печатно издание;
  • Интервю с ръководителя на проекта в радио (национална мрежа);
  • Платен репортаж в телевизия четири излъчвания;
  •  Изготвяне на 2 броя табели;
  • Създаване на електронна страница.

Задача 3: Консултации за подготовката и дизайна на посочените в списъка информационни материали с минимум двама експерти.

Задача 4: Избор на подизпълнители за отпечатване на изготвяне на информационните материали.

СД „Минерва” изготви следните материали и осъществи следните дейности:

1)      Съобщения за стартиране и цели на проекта в печатни издания

   – всекидневник – 83 х 100 мм                                                    

               – седмичник – 8 х 6,6 см            

2)      Издаване и разпространение на брошура, отразяваща целите на подхода ЛИДЕР очакваните резултати за обществото – 16 стр. А5, многоцветна, 300 броя;

3)      Изготвяне и разпространение на брошура – резюме на СМР на община Стамболийски, 10 стр., А5, многоцветна, 300 броя;

4)      Интервю в печатно издание;

5)      Едно интервю с ръководителя на проекта в радио (национална мрежа)  –

      4 минути;

6)   Платен репортаж в телевизия четири излъчвания ( едно в новини в прайм тайм и три в новини извън прайм тайм);

      7)   Изготвяне на 2 броя табели;                                             

      8)   Създаване и поддръжка на електронна страница.                                                     

 

Задача 5: Доставка на отпечатаните информационни материали.

Задача 6: Разпространение на информационните материали от страна на екипа, участващ в разработването на стратегията.

Поради невъзможност да предоставят подходящи помещения, представителите на три населени места – Йоаким Груево, Ново село и Триводици предпочетоха да присъстват на срещите в Стамболийски и Куртово Конаре.

3.2.8. Дейност 8: Подготовка на формуляра и документите за кандидатстване на МИГ по покани за избор на местни инициативни групи, провеждани от МЗХ.

Задача 1: Сформиране на екип и разпределяне на задачи и отговорности по подготовка на формуляра и документите за кандидатстване.

Задача 2: Подготовка на информационната част на формуляра за кандидатстване.

Задача 3: Подготовка на техническата част на формуляра.

Задача 4: Подготовка на финансовата част (бюджет).

Задача 5: Събиране и комплектоване на всички необходими административни документи за кандидатстване и подаване на заявлението.

По време на реализирането на проекта, установихме контакти  с други екипи, работещи по под-мярка 431-2. 

На 02.12.2009г. присъствахме на обща среща на екипите от Пещера, Брацигово-Кричим и Стамболийски в читалището в гр. Брацигово.

На 14.11.2009г. гостувахме по покана на екипа на Своге на изложение на традиционни храни и продукти . И на двете срещи обменихме опит и споделихме работата си с колегите.

На 13.01.2010г. по инициатива на БДЗП / Българско дружество за защита на птиците/, в чиито екип са експертите към МЗХ – Едита Дифова и Мира Дикова, бяхме посетени на място и представихме пред  експерта от ПРООН  – г н Максим Вейгейчик, нашата работа по проекта.

В първите месеци на реализирането на проекта, възникна идеята за популяризиране на местния поминък и чрез инициатива на НЧ „Л. Каравелов” – с. Куртово Конаре се проведе Куртово Конаре Фест – Фестивал на чушките, доматите, традиционните храни и занаяти. Така, благодарение на тази инициатива, местната общност бе активизирана, проведоха се срещи с представители на различни институции и представители на заинтересованите страни, популяризира се и работата по проекта и по-лесно се идентифицираха местни лидери от всички населени места.

След тази местна инициатива, техническият асистент по проекта получи покана за посещение в Чехия, където се запозна с богатия опит на тази страна в областта на подкрепа на селските райони, създаването на собствена марка /брандинг/ , съхраняването на местните традиции и поминък.

 Реализираните информационни срещи и обучения  бяха повече от предварително плануваните и се състояха по желание на заинтересованите страни и благодарение на съдействието на екипа на проекта и експертите. Някои експерти се включиха с лекции на доброволни начала / пр. : Едита Дифова, която е експерт в съседните на община Стамболийски общини – Кричим-Брацигово и Пещера, но е заинтересована от общата визия на общините по отношение опазването на биоразнообразието на Бесапарските ридове. Всички от посочените общини попадат в защитената територия/.

Реклами

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МИГ СТАМБОЛИЙСКИ“

1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Чл.1(1) Този Устав урежда учредяването, структурата и дейността на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МИГ или  Местна  инициативна  група  Стамболийски,

 наричанопо-долу за краткост „МИГ Стамболийски” или Сдружението. Сдружениетосе учредява съгласноразпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(2) „МИГ Стамболийски” е сдружение с нестопанска цел регистрирано заосъществяване наобществено полезна дейност по смисъла на чл. 37от ЗЮЛНЦ. Създаването на сдружението е свързано с прилагането на Ос 4 (ЛИДЕР)от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2007-2013) на Република България, подкрепяна финансовоот Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), като по своята същност представлява публично-частно партньорство. Организацията, работата, целите и предмета на дейност на „МИГ Стамболийски” са съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ, на друго приложимо национално законодателство, на Наредба № 23от 18.12.2009 г. на Министерството на земеделието и храните за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки 41 „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка 431-1 „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане наобществена активност на съответната територия за месните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”от ПРСР (2007-2013), както и в съответствие с този устав.

(3) „МИГ Стамболийски” е доброволно сдружение на представителите на бизнеса, нестопанския сектор и местните властиот територията наобщина Стамболийски.

Чл.2 „МИГ Стамболийски” еотделноот членовете си иотговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружениетоотговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

Чл.3 „МИГ Стамболийски” може да сътрудничи с други сродни български и чуждестранниорганизации, български държавниоргани и институции на национално,областно и местно ниво,органите на местната администрация, както и с представители на стопанския и неправителствения сектор согледосъществяване на своята дейност и постигане на заложените в устава цели.

Чл.4 „МИГ Стамболийски” има самостоятелна банкова сметка, лого и печат.

2 НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.5(1) Сдружението щеосъществява дейността си под наименованието “Местна инициативна група СТАМБОЛИЙСКИ”, което съкратено се изписва „МИГ Стамболийски”.

(2) Наименованието на „МИГ Стамболийски” може да бъде изписвано и на английски език, както следва: „Local Action Group Stamboliyski” или съкратено „LAG Stamboliyski”.

3 СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС:

Чл.6(1) Седалището на СНЦ „МИГ- Стамболийски” е в сградата на Народно читалище”Любен Каравелов” , адрес: с. Куртово Конаре – 4223, община Стамболийски, ул.5-та  № 2, ет.1

(2) Всяко писмено изявлениеот името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

4 СРОК

Чл.7 Сдружението „МИГ Стамболийски” не еограничено със срок.

 

5 ЦЕЛИ

Чл.8 Основни цели на „МИГ Стамболийски „са:

1. Изпълнение на предложенатаот Сдружениетоиодобренаот МЗХ Стратегия за местноразвитие (СМР или наричана за краткост Стратегията) за територията наобщина Стамболийски съгласноизискванията на Наредба № 23от 18.12.09 г. за „Прилагане на стратегиите за местноразвитие” и помярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане наобществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местноразвитие” във връзка с изпълнение на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) на Република България;

2. Постигане на заложените в Стратегията цели съгласноизискванията на Наредба №23от 18.12.09 г., Програмата за развитие на селските райони (2007-2013), кактои при стриктнотоспазване на всички правила и процедури залегнали в текста на Стратегията за територията на действие на МИГ Стамболийски;

3. Осигуряване техническа и експертна помощ на всички заинтересовани страни кандидатстващи с проекти поизпълнение на СМР за територията наобщина Стамболийски съгласноизискванията на Наредба №23от 18.12.09 г;

4. Подобряване на социалното, културнотои икономическоторазвитие наобщина Стамболийски в партньорствос местната администрация, институции, частния сектор, неправителственитеорганизации и представители на всички заинтересовани местниобщности;

5. Опазване и възстановяване на природата,околната среда и устойчивоторазвитие наобщинско,областно, националнои международнониво;

6. Изгражданетона местен капацитет, повишаване наобществената активност на територията наобщина Стамболийски за изпълнение на дейности допринасящи за постигане целите на сдружениеточрез изпълнение на Стратегията;

7. Подкрепа на местнитеобщности за изпълнение на инициативи на принципаотдолу-нагоре;

8. Създаванетона партньорства на местно, регионално, националнои международнонивос други Местни инициативни групи създадени в рамката на Подхода Лидер, кактои всички другиорганизации и/или институции имащи сходни цели и идеи.

6 СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 

Чл.9 Средствата, с които „МИГ Стамболийски” ще постига своите цели са:

1. Разработване и прилагане на интегрирани стратегии за местноразвитие;

2. Информиране, консултиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидатиот територията наобщина Стамболийски към Стратегията;

3. Организиране и провеждане извършванетона цялостния процес попубликуване наобяви, приемане/регистриране, техническа, административна и експертнаоценка на постъпилите заявления съгласноизискванията на СМР и на Наредба №23от 18.12.09 г;

4. Подпомагане цялостнотоосъществяване наодобрените проекти включително, отчитане и мониторинг на дейността на всички подпомаганиот СМР;

5. Изготвяне на всички изискуеми посмисъла на Наредба №23от 18.12.09 г. доклади свързани с дейността на МИГ и изпълняваната СМР;

6. Организиране иосъществяване на дейности за изграждане на капацитет на местно нивовключително:обучения, консултации и експертна помощ;

7. Разработване иосъществяване наобщински,областни, национални и международни проекти, свързани с икономическоторазвитие, защита и опазване наоколната среда и с устойчивоторазвитие наобщината;

8. Организиране и провеждане на конференции, семинари,обучения, лекции, беседи и други свързани с изпълнениетона СМР на територията на община Стамболийски;

9. Подготвяне и разпространение на бюлетини, брошури, плакати и материали, свързани с изпълнениетона СМР,опазванетонаоколната среда и устойчивото развитие наобщина Стамболийски;

10. Въвличане на местнатаобщност в конкретни дейности, свързани с постигане на целите на СМР;

11. Организиране иосъществяване на проучвания, свързани с нуждата за изграждане на капацитет на местнонивозаосъществяване на дейности по Стратегията;

12. Изграждане на ефективни партньорства междуобществени и научни организации, правителствени институции, медии, местниобщности и бизнеса в сферата на устойчивоторазвитие (селскои горскостопанство, туризъм);

13. Обезпечаване на финансова стабилност чрез изграждане на мрежа от партньори, дарителски кампании, проекти за набиране на средства и други подобни. Осигуряване на постоянен приход на средства за финансиране на дейността си според целите и приоритетите на Устава и съгласнонормативната уредбаотносноприлаганетона СМР.

7 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл.10 Сдружениетоосъществява дейност вобществена полза, като ще разходва имуществото си за: осъществяване на дейности по изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията наобщина Стамболийски, както и на такива допринасящи постигането целите на Сдружението в сферата на:

· развитиетои утвърждаванетона духовните ценности, гражданскотообщество, здравеопазването,образованието, науката, културата, техниката, технологиите и физическата култура;

· подпомаганетона социалнослабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи;

· подпомаганетона социалната интеграция и личностната реализация;

· защитата на човешките права и наоколната среда

8 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.11 Основният предмет на дейност на МИГ Стамболийски е свързан с подпомагане развитието наобщина Стамболийски чрезорганизиране на цялостния процес по изпълнението и прилагането на разработената (и евентуалноодобренаот МЗХ) интегрирана Стратегия за местно развитие за територията наобщина Стамболийски във връзка с прилагането на ОС 4(ЛИДЕР) на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) което включва:

· Информиране, консултиране и подпомагане на подготовката на проекти на потенциалните  кандидати към СМР заобщина Стамболийски;

· Подготвяне и публикуване на покана за кандидатстване с проекти на територията на „МИГ Стамболийски”;

· Приемане и регистриране на заявления за кандидатстване към Стратегията;

· Създаване и поддържане на база данни за постъпилите проекти по Стратегията за местноразвитие, тяхнотосъстояние и движение;

· Извършване на проверка за административносъответствие и допустимост на проектите;

· Осъществяване на техническа експертнаоценка и класиране на проектите;

· Извършване на подготовка и провеждане на заседания на Комисията за избор на проекти към „МИГ Стамболийски”;

· Изпращане на информация за всички проекти,одобрениот Комисията за избор на проекти към „МИГ Стамболийски”, в Областната РА поседалище на „МИГ Стамболийски” за извършване на проверка за съответствие с процедурите,описани в Стратегията за местноразвитие, критериите за допустимост на кандидата и  критериите за допустимост на проекта и планираните разходи;

· Писменоинформиране на кандидатите заодобрение илиотхвърляне на проекта;

· Сключване на договори содобрените кандидати за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

· Осъществяване на наблюдение на изпълнениетона проектите към Стратегията;

· Осъществяване на контрол поизпълнение на проектите чрез посещения на място;

· Подпомагане наодобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до Разплащателната агенция и изготвяне на доклади заотчитане на изпълнението;

· „МИГ Стамболийски” изготвя в срок до31 Януари на всяка следваща календарна година годишен доклад заотчитане изпълнениетона Стратегията за местно

развитие и гопредставя пред УО на ПРСР. „МИГ Стамболийски” изготвя и други доклади и справки за изпълнение на Стратегията за местноразвитие, изискваниот Управляващияорган на ПРСР;

· „МИГ Стамболийски” своевременноинформиране на Управляващияорган на ПРСР за

проблеми, възникнали при изпълнениетона Стратегията.

Другосновен аспектот дейността на „МИГ Стамболийски” е подпомагане развитиетона община Стамболийски, повишаванетона капацитета на местнитеобщности за изготвяне и изпълнение на проекти към програмата за развитие на селските райони, кактои към други финансови инструменти водещи доповишаване на икономическия просперитет на местния бизнес, качествотона живот на жителите наобщината, подпомагане развитието на духовните ценности, културата, изкуствотои науката,опазванетонаоколната среда и устойчивото развитие.

Чл.12 Сдружението може даосъществява и всякакви други дейности заосъществяване на своите цели, които не са забранениот закона. Тези дейности може да включват следното:

· Извършване на консултантски услуги за разработване, изпълнение и управление на проекти финансираниот национални, европейски и международни фондове наобщинско, регионално, националнои транс-националнониво;

· Извършване на специализирани проучвания, анализи иоценки;

· Организиране и извършване на семинари, конференции иобучения свързани с изграждане на капацитет на местнитеобщности,организации и институции на местно, националнои международнониво;

· Изграждане на партньорства за повишаване на възможностите за икономическо, социалнои културноразвитие на територията наобщина Стамболийски.

Чл.13(1) Сдружението може да извършва и друга стопанска дейност, свързана с основната дейност на „МИГ Стамболийски” в съответствие с чл. 3 ал. 3от ЗЮЛНЦ, Търговския закон и действащите данъчни нормативни актове. Стопанската дейност извършванаот Сдружението може да включва:

· Извършване на специализирани анализи, проучвания иоценки в социалната, икономическата, селскостопанската сфера, кактои свързани с природните ресурси и биологичноторазнообразие;

· Консултантски услуги поразработване и изпълнение на планове, проекти, стратегии и др.

· Консултантски услуги поразработване на бизнес планове и попълване на документи за кандидатстване към национални и европейски фондове и програми;

· Предоставяне на технически услуги: копиране, принтиране, текстообработка;

· Организиране и провеждане на публични и частни мероприятия:обучения, семинари, кръгли маси, културни събития и др.;

· Предоставяне на информационни услуги във връзка с дейностите попроучвания и анализи;

· Управление на собствени материални и нематериални активи, включителноавторски права;

· Подготовка, публикуване и разпространение на учебни, информационни и рекламни материали;

· Създаване и маркетинг на нови продукти;

· Изграждане на специализирана инфраструктура;

· Подготовка на проектни предложения и попълване на проектна документация;

· Извършване на специализирани преводи;

· Подизпълнителствопопроекти и лобиране на местно, регионалнои националнониво;

· Партньорствопри изпълнениетона проекти с външнофинансиране;

· Подпомагане и участие в реализацията на политики на компании, насочени към финансиране на дейности вобластта наопазване наоколната среда и устойчивоторазвитие;

(2) Сдружениетоняма да извършва стопанска дейност, коятоне е свързана с предмета наосновна дейност, предвиден в настоящия Устав, и ще ползва приходитеот нея самоза постигане целите на сдружението.

(3) Сдружениетоне разпределя печалба.

(4) Приходите получениот извършване на стопанска дейност се изразходват за постигане целите на Сдружението.

(5) Изпълнениетои контрола върху стопанската дейност се възлага и извършваот Управителния съвет на Сдружението.

9 ЧЛЕНСТВО

Чл.14(1) Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица.

(2) Всички членове на сдружените следва да имат постоянен адрес или седалище на територията наобщина Стамболийски.

9.1 Придобиване на членство

Чл.15(1) Членството в сдружението е доброволно.

(2) Кандидатът подава писмена молба в свободен текст до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписиот документите си за регистрация иот решението на управителните сиоргани за членство в сдружението, както и името на упълномощения представител.

(3) Представителите наобщина Стамболийски се избират съгласно вътрешните разпоредби наобщинска администрация (с решение на Общинския съвет). Представителите наобщината представят решение наобщинския съвет.

(4) В срокот един месец, Управителният съвет е длъжен да излезе с решение за приемането илиотхвърлянето на кандидата за член, като в случай наотхвърляне следва да направи мотивиранотказ и да го предостави на кандидата в писмен вид. Управителният съвет информира Общото събрание за решението си поотношение на кандидат членовете на следващото му заседание.

9.2 Права и задължения на членовете

Чл.16.  Членовете на сдружението имат следните права:

· да участват в управлениетона „МИГ Стамболийски” чрез работата си в Общотосъбрание и Управителния съвет;

· да бъдат информирани за неговата дейност;

· да ползват имуществотона „МИГ Стамболийски” самодоколкототова е свързанос упражняване на дейности и функции в неговите управителниоргани или такива, възложени с решение на тезиоргани;

· да се ползватот резултатитеот дейността на „МИГ Стамболийски”, съгласноразпоредбите на този Устав.

Чл.17 Членовете на сдружението са длъжни:

· да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководнитеоргани на сдружението;

· да участват в дейността на сдружениетои да работят заосъществяване на целите му;

· да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на неговотоимуществои да не извършват действия и бездействия, коитопротиворечат на целите му и гозлепоставят;

· да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски.

Чл.18 Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл.19 Членовете на сдружението имат право да упълномощят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и влиза в действие след писмено уведомяване на управителния съвет. В тези случаи те носятотговорност за неизпълнението на техните задълженияот страна наовластеното лице.

Чл.20 За задълженията на сдружението неговите членове носятотговорност само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

 

9.3 Прекратяване на членство

Чл.21 Членството в сдружението се прекратява:

· с едностраннописменоволеизявление,отправенодоуправителния съвет на Сдружението;

· със смъртта или поставяне под пълнозапрещение, респективнопрекратяване юридическата личност на член на сдружението;

· с изключването;

· с прекратяване на сдружението;

· приотпадане поради невнасяне до2 (два) месецаот решениетона установените имуществени вноски и системнонеучастие в дейността на сдружението.

· неучастие в дейността на сдружението– неприсъствие на заседание на УС и/или ОС 2 пъти.

· – при промяна наобстоятелствата почл. 12. ал. 2.

Чл.22(1) Член на сдружението може да бъде изключен с решение на общото събрание по предложение на управителния съвет, когато:

· нарушава предвидените в чл. 15 задължения;

· извърши други действия, коитоправят по-нататъшнотому членствов сдружението несъвместимо.

(2) При маловажни случаи на нарушения по чл.15 управителния съветопределя с решение срок за преустановяване на нарушението и заотстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложението за изключение.

Чл.23 (1) Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от общото събрание, когато член на сдружението:

1. не е направил встъпителната си вноска почл. 63, ал.4

2. не е внесъл или е просрочил 2 (две) последователни вноски почленския си внос;

3. е преустановил участиетоси в дейността на Сдружението, катоне е присъствал на повечеот 2 (две) последователни заседания наобщотосъбрание и др.

(2) Горнитеобстоятелства се констатиратот Управителния съвет по документите насдружението, който докладваотпадането наобщото събрание и гоотразява в документацията на сдружението.

Чл.24 При прекратяване на членството, Сдружението не дължи връщане на на-правените имуществени вноски. Прекратилия членството си член на Сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

10 ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.25 Органите на МИГ Стамболийски са:

· Общотосъбрание (Върховенорган на Сдружението)

· Управителния съвет (управителенорган на Сдружението)

. Контролен съвет / Контролен орган/

· Председател на Управителния съвет

· Изпълнителен Директор

· Другиоргани, създадени с решение на Управителния съвет

11 ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.26(1) Общото събрание се състоиот всички членове на сдружението и представлява върховния колективенорган на МИГ Стамболийски.

(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват. Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания наобщото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повечеот трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

11.1 Компетентност на общото събрание

Чл.27 Общото събрание има компетентност и има право да взема решения по следните въпроси и дейности на Сдружението:

1. изменя и допълва Устава;

2. приема други вътрешни актове

3. избира иосвобождава членовете на управителния съвет;

4. приема и изключва членове на сдружението;

5. взема решение заоткриване и закриване на клонове;

6. взема решение за участие в другиорганизации;

7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

8. приемаосновните насоки и програма за дейността на сдружението;

9. приема бюджета на сдружението;

10. взема решенияотноснодължимостта и размера на членския внос или на

имуществените вноски;

11. приемаотчета за дейността на управителния съвет;

12.отменя решенията на другитеоргани на сдружението, коитопротиворечат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на

сдружението;

13. взема решения повсички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящият Устав.

11.2 Свикване

Чл.28 Общото събрание се свиква на заседаниеот Управителния съвет на сдружението. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на сдружението.

Чл.29 Инициатива за свикването му има Управителния съвет. Една трета от членовете на сдружението имат право да поискат Управителния съвет да свика общо събрание и ако той неотправи писмена покана в срок най-малко 1 (един) месецот датата на писменото поискване, събранието се свикваот съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или натовареноот тях лице съгласно ЗЮЛНЦ.

11.3 Право на сведения

Чл.30 Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане наобщото събрание, както и указание по чия инициатива се свиква. Поканата се поставя на мястото заобявления на адреса на управление на сдружението и се публикува в поне една местна медия /вестник, сайт/ най-малко 1 (един) месец преди насрочения ден, както и може да се изпраща до всички членове на Сдружението на електронен адрес (посоченот всеки член) или по пощата при липса на такъв (на адрес посоченот всеки член).

Чл.31 Към датата наотправяне на покана по предходния член писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване.

11.4 Кворум

Чл. 32(1) Общото събрание е законно, ако присъстват повечеот половината от всички членове. При липса на кворум събранието сеотлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

(2) Кворумът се установяваот председателстващия събранието по списък, в който сеотразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва сеот тях, заверява сеот председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

11.5 Гласуване

Чл.33 Член на сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

1. него, негов съпруг или роднини поправа линия – безограничения, посъребрена линия – дочетвърта степен, или посватовство– довтора степен включително;

2. юридически лица, в коитотой е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл.34 Всеки член има право на един глас (законният представител на юридическите лица упражнява правото на глас съгласно този устав)

11.6 Решения

Чл.35 Решенията наобщото събрание се вземат собикновено мнозинство /50% плюс 1 гласа/от присъстващите. Решенията по чл. 27 т. 1 и 7 се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3от присъстващите.

Чл.36 Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени вобявения в поканата дневен ред на заседанието.

11.7 Протокол

Чл.37(1) За всяко заседание наобщото събрание се води протокол, който се заверяваот председателстващия събранието (Председателя на Управителния съвет илиотопределен друг член на Управителния съвет) и лицето, изготвило протокола (протоколчик), коитоотговарят за верността на съдържанието му.

(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането наобщото събрание, се завежда в нарочна книга.

(3) Всеки член, присъствал наобщото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

11.8 Контрол

Чл.38 Всеки член на сдружението, управителният съвет и прокурорът, могат да сезират съда по регистрацията на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение наобщото събрание или съответствието му с този Устав.

Това следва да стане в едномесечен срокот узнаване на решението, ноне по-късноот една годинаот датата на приеманетому.

12 УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.39(1) Управителният съвет се състоиот минимум 5 (пет) лица – членове на сдружението. Членовете на сдружението, които са юридически лица, могат да посочат за членове на управителния съвет лица, нечленуващи в сдружението.

(2) Всички членове на Управителния съвет трябва да са с адресна регистрация и/или работят на територията наобщина Стамболийски.

(3) В управителния съвет могат да участват максимум 49% представители на Община Стамболийски. Тяхнотоучастие се гарантира с решение на Общинския съвет. При решение на Общинския съвет за смяна на представляващите, изборът им сеосъществява с решение на Общотосъбрание на СдружениетосъгласноЧл. 27.

(4) Представителя на Общинската власт е поправочлен на УС.

(5) Представителите на партньорите попроект „Придобиване на умения и постигане наобществена активност за потенциална местна инициативна група на територията наобщина Стамболийски” (№ на Проекта, 431-2-03-54/18.09.2008 с Договор № РД 50 – 203/ 03.06.2009) да бъдат поправочленове на УС.

12.1 Мандат

Чл.40 Управителният съвет е с мандатот 5 (пет) години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани до 2 мандата.

12.2 Правомощия

Чл.41 Управителният съвет:

1. Представлява сдружениетоиопределяобема на представителната власт на членовете си;

2. Осигурява изпълнениетона решенията наобщотосъбрание;

3 Ръководи дейността на „МИГ Стамболийски”, когатоне заседава Общотосъбрание;

3. Разпорежда се с имуществотона сдружениетона „МИГ Стамболийски” при спазване изискванията на този Устав;

4. Подготвя и внася вобщотосъбрание проект за бюджет;

5. Подготвя и внася вобщотосъбраниеотчет за дейността на сдружението, койтосе внася ежегоднов Централния регистър на сдруженията вобществена полза;

6. Определя реда иорганизира извършванетона дейността на сдружението, включително тази вобща полза, и носиотговорност за това;

7. Определя адреса на сдружението;

8. Приема правила за работата си;

9. Взема решения повсички други въпроси,освен тези коитосаот компетентността наобщотосъбрание на сдружението.

12.3 Заседания

Чл.42. Заседанията на управителния съвет се свикваот председателя по негова инициатива, но не по-рядкоот веднъж на 3 (три) месеца или на по-кратък интервал съобразно с дейностите по изпълнение на СМР, в случаите, когато е необходимо решение на УС, както и по писмено искане на всекиот неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срокот писменото поискване, такова се свикваот всекиот заинтересуваните членове.

Чл.43(1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повечеот половината от членовете на управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протоколаот председателстващия заседанието.

(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за товаот всички членове на управителния съвет.

(3) Относно протоколите за заседанията на управителния съвет се прилагат разпоредбите на чл.32.

Чл.44 Заседанията се ръководятот Председателя на управителния съвет, а в неговоотсъствие –от избранот управителния съвет негов член.

Чл.45 Членовете на Управителния съвет участват в състава на Комисия за избор на проекти съгласно изискванията на чл. 24от Наредба № 23от 18.12.2009 г. на МЗХ.

Чл.46 Работата и функцията на звеното за техническо управление на МИГ Стамболийски се уреждатот Правилник за вътрешния ред и Устройствен правилник, които се изработват и приематот Управителния съвет.

12.4 Решения

Чл.47 Управителният съвет взема решенията си собикновено мнозинство от присъстващите, а тези по чл.41, т.3 и 6 и чл. 14, ал. 2 ЗЮЛНЦ – с мнозинствоот всички

членове.

12.5 Контрол

Чл.48 Всеки заинтересуван член на сдружението може даоспори пред общото събрание решение на управителния съвет, което е взето с противоречие със закона, този

Устав или предходнорешение наобщотосъбрание. Това следва да бъде направенов едномесечен срокот узнаването, ноне по-късноот една годинаот датата на вземане на

решението.

12.6 Отговорност на членовете на управителния съвет

Чл.49 Членовете на управителния съвет носят солидарнаотговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението.

13. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл.50.( 1).Контролният орган на Сдружение”МИГ Стамболийски” е Контролният съвет, който се избира от Общото събрание в състав от трима члена за срок от 5/пет/ години, без ограничение в броя на мандатите.

(2)Членовете на съвета избират от своя състав председател. Председателят представлява КС и участва в заседанията на УС със съвещателен глас.

(3) Членовете на съвета не могат да бъдат щатни служители на сдружението.

Чл.51(1)Контролният съвет на сдружението:

1. Контролира изпълнението на ръководните органи на сдружението

2.Контролира изпълнението на бюджета и изразходването на финансовите средства на сдружението

3.Извършва проверки и ревизии в системата на сдружение „МИГ Стамболийски”, както и проверки на жалби и сигнали за законосъобразност и целесъобразността на финансовите, счетоводните, стопански, търговски, договорни и др. дейности

4. Извършва проверки на управлението, стопанисването на предоставеното на дружеството имущество и разпоредителните сделки с дълготрайни материални активи

5. Контролира спазването на предписанията, дадени от компетентните органи при извършени от тях проверки, ревизии, одити

6. Периодично подготвя информация за резултатите от контролната дейност и за констатираните нарушения на финансовата и друга дисциплина, като анализира причините и условията за нарушения и предлага мерки за отстраняването им.

(2) За резултатите от дейността си Контролният съвет се отчита на Общото събрание

14 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.52 Управителният съвет избираот своя състав председател, като с решението сиопределя неговите функции. Председателя представлява „МИГ Стамболийски” при осъществяване на дейността и като ангажираотговорността на „МИГ Стамболийски” с подписа си.

Чл.53 Председателят на управителния съвет няма право да извършва разпоредителни действия и даобременява с тежести недвижимите имоти на сдружението.

Чл.54 Председателят е висшето длъжностно лице в МИГ Стамболийски и се избира с мандат за срокот 5 години, като може да бъде преизбиран максимум за 2 мандата.

Чл.55 Председателят:

· Организира изпълнениетона решенията на Общотосъбрание и на Управителния съвет:

· Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;

· Взема решения повъпроси, коитоне саот изключителната компетентност на Общото събрание и Управителния съвет;

· Организира дейността поизпълнение на задачите на „МИГ Стамболийски”;

· Извършва подготовката на заседанията на Общотосъбрание и Управителния съвет, включителнодокументи и материали.

· Представлява МИГ

· Сключва предварителни споразумения и трудови договори за длъжностите: „изпълнителен директор”, ”експерт поприлагане на дейностите поСтратегията за местноразвитие”, „счетоводител” и „асистент” в съответствие с изискванията на чл.7, ал.3, т.2 и чл.15, ал.1, т.12 и т.13от Наредба № 23 от 18.12.2009г. на МЗХ, кактои други договори с персонал и експерти, ангажирани в работата на МИГ Стамболийски.

· Изготвя длъжностни характеристики за посочените в предходната алинея длъжности.

15 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.56(1) Изпълнителният директор се назначава с решение на Управителния съвет на „МИГ Стамболийски”, при спазване на изискванията на чл.7 ал.5от Наредба № 23от 18.12.2009г.наМЗХ;

(2) Изпълнителният директор се ангажира иотговаря пряко за прилагането на Стратегията за местно развитие и управление на техническия екип на „МИГ Стамболийски”, като неговите правомощия сеопределят с договор за наемане;

(3) Изпълнява функциите и работи заосъществяване на задачите, залегнали в неговата длъжностна характеристика;

(4) Изпълнителният директор участва в заседанията на УС по право със съвещателен глас

Чл.57(1) Изпълнителният директор е длъжен да защитава и представлява интересите на „МИГ Стамболийски”;

(2) За користни действия или нанесени финансови и нефинансови щети на „МИГ Стамболийски” в резултат на умишлени или невнимателни действия, Изпълнителният директор носи имуществена и другаотговорност, предвидена в действащото законодателство, този устав и правилника за дейността на „МИГ Стамболийски”.

16 ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.58(1) Председателя на „МИГ Стамболийски”осъществява представителството на МИГ Стамболийски пред трети физически или юридически лица, както и пред други институции и организации на национално и международно ниво.

(2) Представителството на „МИГ Стамболийски” поопределени въпроси свързани с изпълнението на интегрирана Стратегия за местно развитие към Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) може да бъде предоставено и на Изпълнителния директор с изрично решение на Управителния Съвет.

17  Други органи на Сдружението

Чл.59 За постигане на поставените цели, както и заосъществяване на предмета на дейност на „МИГ Стамболийски „, Управителния съвет взема решения по сформирането и осъществяване на дейността на следнитеоргани:

· Комисия за избор на проекти към Стратегията за местноразвитие изпълнявана от „МИГ Стамболийски „, съгласно изискванията на чл.24 на Наредба № 23от 18.12.2009 на МЗХ;

· За изпълнениетона специфични цели и задачи свързани с постигане на целите на Сдружението, Управителният съвет може да сформира и другиоргани.

18 ИМУЩЕСТВО

Чл.60 Имуществото на сдружението се състоиот правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентираниот закона.

19 ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл.61 Източници на средства на сдружението са имуществените вноски на членовете (членски внос), финансирането на Стратегия за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2003, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, даренияот физически и юридически лица, спонсорство и други установени от настоящия Устав и разрешениот действащото законодателство на Република България.

20 Имуществени вноски на членовете

Чл.62. Имуществените вноски на членовете сеопределят по вид и размер от общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.

Чл.63(1) Община Стамболийски и ЮЛ, регистрирани по ТЗ, дължат годишен членски внос в размер на 100 (сто) лева, платим до 30 януари на всяка следваща година, като за забава не дължат лихва (но само в случаите, че членският внос е внесен 100% до края на всяка календарна година).

(2) ЮЛНЦ, регистрирани в обществена полза, членове на Сдружението, дължат годишен членски внос в размер на 50/петдесет/  лв., платим до 30 януари на всяка следваща година, като за забава не дължат лихва (но само в случаите, че членският внос е внесен 100% до края на всяка календарна година).

(3) Всички членове на сдружението – физически лица дължат годишен членски внос в размер на 20 (двадесет) лева, платим до 30 януари на всяка следваща година, като за забава не дължат лихва (но само в случаите, че членският внос е внесен 100% до края на всяка календарна година).

(4) Встъпителната вноска е равна на 20(двадесет) лв. – за физическите и юридическите лица и е дължима до 1 (един) месец след излизане на съдебното решение за регистрация на Сдружението.

Чл.64 При приключване на годишния баланс със загуба общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

21 Разходване на имущество

Чл.65(1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за реализиране на целите,определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.

(2) За безвъзмездно разходване имуществото на сдружението в полза на лицата по чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦобщото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 2/ 3от всички негови членове.

(3) Сдружението подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности съгласнообявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър.

(4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения,освен ако сделките са вочевидна полза на сдружението или са сключени приобщи условия, публичнообявени.

22 ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ

Чл.66(1) В срок до 30 януари на всяка година управителният съвет съставя годишен счетоводенотчет и го предоставя за заверка на лицензиран експерт- счетоводител,определенотобщото събрание.

(2) В същия срок изготвя доклад за дейността на сдружението със съдържанието по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ.

(3) В срок до 31 май на всяка година управителният съвет заявява за вписване в централния регистър и представя заверен годишен счетоводенотчет, доклада си по предходната алинея и другите предвидени в чл. 46, ал. 2 ЗЮЛНЦ документи.

23 КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.67 Общото събрание и управителният съвет на сдружението водят книги за протоколитеот всички проведени заседания. Председателстващите заседания и лицата,

изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си иотговарят за верността на съдържанието им.

24 ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.68 Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел заосъществяване на дейност в частна полза.

Чл.69 Сдружението не може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел заосъществяване на дейност вобществена полза.

25 ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.70 Сдружението се прекратява:

1. порешение на Общотосъбрание;

2. порешение наокръжния съд поседалищетов случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ.

26 ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.71(1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) Ликвидацията се извършваот управителния съвет, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 ЗЮЛНЦ ликвидаторът сеопределяотокръжния съд по седалището.

(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрезосребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество на сдружението. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имуществото на лицата по чл. 43, ал. 2 ЗЮЛНЦ.

27 Имущество след ликвидация

Чл.72(1) Имущество,останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел,определено да извършваобщественополезна дейност със същата или близка на сдружението нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава наобщината по седалището на прекратеното сдружение.

28 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.73 Този Устав е приет на учредително събрание за създаване на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ  – „МИГ СТАМБОЛИЙСКИпроведено на. 13.04.2010 г.в гр. Стамболийски.

Чл.74Списъкът на учредителите, подписали Устава да се счита неразделна част от този Устав.

Чл.75 За неуредените в този Устав случаи, както иотносно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай че противоречат на закона, се заместват по правоот повелителните му правила.

Учредена е международна ЛИДЕР мрежа

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Учредена е международна ЛИДЕР мрежа
Прессъобщение – Учредена е международна ЛИДЕР мрежа за Централна и Източна Европа с участието на ” Местна инициативна група Никопол – Заедно можем“.

Международна инициатива в рамките на прилагането на подхода ЛИДЕР събра на 1 Юли 2011 г., по случай предаване на президентството на ЕС от Унгария на Полша пратеници на Местни инициативни групи / МИГ / по ЛИДЕР, селски общини и организации, работещи по развитието на селските райони от пет държави членки от централна и източна Европа (ЦИЕ).Представители от България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия се срещнаха в Заклинчин, Южна Полша и обявиха учредяването на ЦИЕ-ЛИДЕР мрежа (централна и източноевропейска ЛИДЕР мрежа), като регионална организация.

Учредяването на международната мрежа бе обявено точно един ден след публикуването на рамката на ЕК за новият бюджет на ЕС, включително финансирането по ОСП, и точно една седмица от публикуването на резолюция на ЕП относно ОСП включваща важни референции към прилагането на ЛИДЕР методологията в рамките на ОСП след 2013г.

За Президент на новата организация бе избран д-р Пал Хаяш, председател на МИГ Черхаталя – Унгария, а за членове на борда, със съответен териториален ресор:

Вицепрезиденти:

■д-р Валерий Желязков – „МИГ Никопол – Заедно можем“, България и регион Балкани.
■Силвия Папайова- МИГ „Крас“ – Словакия
■Павел Чжая -МИГ „Дунаец Бяла““ -Полша
■Янош Деметер – МИГ „Алутус“ – Румъния
■Петер Варга – МИГ „Абаюж“ – Унгария
Секретар: Тамаш Бакалар – МИГ Черхаталя – Унгария

ЦИЕ-ЛИДЕР мрежата ще се присъедини като член на ELARD (Европейска Лидер Асоциация за Развитие на Селските Райони), която работи в тясно сътрудничество с Главна дирекция „ Земеделие „ и другите институции на ЕС и популяризира подхода Лидер на общоевропейско ниво.

Учредяването на организацията е резултат от двегодишната съвместна работа на Община Никопол и останалите партньори в рамките на проект за учредяване на МИГ и изготвяне на Стратегия за местно развитие, част от който бе и осъществения контакт с унгарските партньори. Бяха реализирани съвместни дейности, включващи обучение, както и обмяна на опит при прилагането на ЛИДЕР. Резултат съвместната работа бе подписания през януари 2010г. тристранен договор за сътрудничество между „ МИГ Никопол – Заедно можем“ – Председател Д-р В. Желязков, МИГ „Черхаталя“, Унгария – Председател Д-р Пал Хаяш и МИГ „Абаюж“, Унгария – Председател Г-н Петер Варга.

Учредителите на новата структура взеха решение първата работна среща/семинар на Управителния съвет на ЦИЕ-ЛИДЕР да се състои в България в рамките на Фестивала „ Банатски вкусотии – традициите на моето село „ – с. Асеново, общ. Никопол на 20 август 2011г., с идеята събитието да се превърне в Първи „Фестивал на местни традиционни храни и продукти и фолклорни изяви на Лидер групите от СИЕ мрежата“.